Algemene Voorwaarden.

Solid Rock

Studio Shelter is een collectief geïnitieerd vanuit Laserforum V.O.F. statutair gevestigd te Venlo, Burgemeester Houbenstraat 56. 5913VZ, Nederland. (KvK nummer: 55797040, BTW-nummer: NL851863796B01). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van de door Studio Shelter gerealiseerde activiteiten ‘livestreams’, ‘co-hostings met locaties’én  andere door de organisatie te organiseren events verder te noemen te benoemen ‘het evenement’ worden gesloten. .

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, tussen de bezoeker van het evenement, verder te noemen, ‘de bezoeker’, en de organisatie, ongeacht hoe die  overeenkomst tot stand komt inclusief de daarbij behorende  toegangstickets, aanschaf drank- en etenswaren en dergelijke. Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie, waaronder  de aanschaf van een toegangsticket en/of betreding van de locatie van het evenement, te benoemen ‘de evenementenlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de toepasselijkheid en inhoud Studio Shelter’s algemene voorwaarden.

1.2 De organisatie  en/of de beheerders van de evenementlocatie,  kunnen ten alle tijden huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden gedurende het evenement en op de website van Studio Shelter te vinden zijn via: www.studioshelter.nl/houserules en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De bezoeker verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie en/of betreding van de evenementlocatie  op voorhand ook met die huisregels akkoord en de bezoeker verplicht zich deze huisregels onverkort na te komen.

1.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

1.4 Indien een bezoeker ook een toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de benoemde algemene voorwaarden. 

1.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de organisator en de bezoeker. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze voorwaarden geen rechten ontlenen. In zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist organisator

 

Artikel 2 Tickets 

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor) verkoopadres. Tickets zijn verkrijgbaar via www.studioshelter.nl/tickets_nl en worden enkel via ticketplatform- en provider  Eventix aangeboden. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust volledig op de bezoeker. De organisatie is gerechtigd de bezoeker de toegang te weigeren tot het evenement en/of de evenementlocatie als er gerede twijfel is over de geldigheid van het ticket, dit zonder gehoudenheid tot restitutie van het entreegeld van de bezoeker.

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet meer wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt, doch bindt de organisatie nimmer. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld servicekosten  kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie. 

2.4 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het toegangsbewijs ontvangt dan de laagste van de navolgende twee bedragen: (1) de prijs die de organisatie voor die tickets heeft vastgesteld, of (2) het bedrag dat bezoeker voor het toegangsbewijs heeft voldaan. Indien in strijd met het voorgaande gehandeld zou zijn, is de organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag. 

2.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar aanvullende kosten voor in rekening te brengen.

 

Artikel 3 Toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie, alsmede gedurende het evenement,  te beschikken over een geldig ticket en over een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs (geldig ID, paspoort of Rijbewijs).  Tickets zullen bij entree gescand worden middels een QR-code, polsbandjes worden niet vestreken t.b.v. voorzorgsmaatregelen van Corona. Tickets dienen ten alle tijden meegenomen te worden en bewaard gedurende het evenement. Op eerste verzoek van medewerkers of hulppersonen van de organisatie, en/of de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het ticket getoond kunnen worden. 

3.2  Er is geen minimumleeftijd voor het evenement. Toezicht door volwassenen is echter verplicht voor kinderen onder de 18 jaar.

3.3 Het evenement  is toegankelijk voor mindervaliden. Er zijn ook toiletten voor mindervaliden. Rolstoelen en krukken zijn toegestaan.

3.4 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.5 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker contact op te nemen met ticketplatform- en provider via www.eventix.nl/faq_nl   

3.6 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar aanvullende kosten voor in rekening te brengen.

3.7 Alleen de houder van het toegangsbewijs op wiens naam het toegangsbewijs is gesteld en die het toegangsbewijs als eerste toont bij het evenement krijgt toegang tot het evenement. De organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.

3.8 Zitplaatsen worden toegewezen via de organisatie  en het personeel begeleidt je naar de aangewezen zitplaats. Dit zal volledig willekeurig zijn, echter zit je wel naast diegene met wie je tezamen een ticket hebt gekocht. 

3.9 Het is niet toegestaan om onderstaande items mee te nemen: 

  • Eten, snoepgoed, alcohol, en frisdranken (m.u.v. van kauwgom  voor persoonlijk gebruik)
  • Glaswerk, scherpe voorwerpen, (vuur-)wapens, laserpennen
  • Verdovende middelen en middelen die invloed hebben op de gemoedstoestand (drugs: zoals ook lachgas);
  • Huisdieren 
  • Vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfumkleding
  • Kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts)
  • Professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur en selfie sticks
    *Ponchos worden echter verzorgd en een eventuele paraplu indien slecht weer wordt voorspelt, mag worden meegenomen.Een


Bezoeker die bij de toegangscontrole één of meerdere bovengenoemde niet toegestane zaken bij zich heeft, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd, zonder enig recht op restitutie. Indien een bezoeker het terrein reeds heeft betreden en één of meerdere niet toegestane zaken worden bij een bezoeker aangetroffen, dan kan de organisatie die Bezoeker van het terrein verwijderen (zonder enig recht op restitutie) en tevens de toegang tot toekomstige evenementen ontzeggen. De organisatie kan bovendien bij wet of wettelijk voorschrift verboden zaken onder zich nemen, met als doel deze aan de politie te overhandigen.

 

‚ÄčArtikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.
4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere (hulp)personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op enige grond toch  aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade en tot het bedrag, dat ingevolge de  aansprakelijkheidsverzekering van de evenementenlocatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisatie. De organisatie is in een dergelijk geval slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de vermeende de vermeende schade. In dit geval is de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt vanuit de aansprakelijkheidsverzekering. 
4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement sprake kan zijn van  eventueel luide muziek. De organisatie adviseert bezoekers dringend om afdoende gehoorbescherming te dragen. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele gehoorbeschadiging van de bezoeker.

 

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement
5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer, doch niet uitsluitend, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, molest, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, slechte weersomstandigheden, epidemieën, dwingende aanwijzingen of besluiten van (lokale) overheden, etc.
5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie uitsluitend het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op verzoek van de bezoeker, op de door de organisatie aangegeven wijze en enkel indien de bezoeker het entreegeld heeft voldaan. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed door de organisatie. De bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
5.3 Voor zover de bezoeker aanspraak wil maken op restitutie van het entreegeld dan dient hij dit binnen drie (3) maanden nadat de annulering bekend is geworden schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie. De bezoeker dient voor een aanspraak op restitutie eveneens een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement te kunnen overleggen aan de organisatie. Voldoet de bezoeker niet tijdig of integraal aan het voorgaande dan is de organisatie niet gehouden een restitutie te verstrekken.
 

 

Artikel 6 Huisregels
6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. De huisregels staan vermeld op www.studioshelter.nl/huisregels 

 Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens
7.1 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacy beleid van de organisatie, deze is te vinden op: www.studioshelter.nl/privacyverklaring 

 

Artikel 8 Overige bepalingen
8.1 De organisatie zal er naar streven dat de uitgevoerde audiovisuele performance tot in de puntjes tot zijn recht komt. De organisatie is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. 
8.2 Zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een evenement, alsmede  op of in de nabijheid van de evenement locatie in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer, doch niet uitsluitend op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken, inclusief reclame voor niet-commerciële doelen en/of het uitvoeren van enquêtes, vragenlijsten en/of petities. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of bezoekers aan te spreken) is uitdrukkelijk verboden. Er wordt een direct opeisbare boete van ten minste € 500,00 opgelegd aan de bezoeker die in strijd met deze bepalingen handelt.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke andere vertaling hiervan.

9.2 Wanneer een geschil is ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden, de overeenkomst  en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen de bezoeker en de organisatie eerst proberen dit geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen de bezoeker en de organisatie een onafhankelijke en deskundige mediator aanstellen, mits de bezoeker en de organisatie beiden akkoord zijn met de keuze van de mediator. De uitspraak van de mediator zal bindend zijn. Kunnen de bezoeker en de organisatie niet tot overeenstemming komen over de keuze van een mediator, dan zal het geschil kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor meer vragen kunt u terecht via ons contactformulier: www.studioshelter.nl/contact_nl of kijk eens op onze FAQ via www.studioshelter.nl/faq_nl  

 

Beeldmerk

STUDIO SHELTER

button
button
rocketman